POZVÁNKkA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  31.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

  

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Protest prokurátora proti všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Helcmanovce č. 2/2011, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepovanie volebných plagátov v Obci Helcmanovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, KSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
 5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách
 6. Schválenie inventarizačnej komisie pre rok 2018
 7. Zmluva o dielo s firmou EXIMAX, s.r.o. – Doplnenie prvkov detského ihriska v ZŠsMŠ Helcmanovce
 8. Zmluva o dielo – Miroslav Lacko - Rekonštrukcia oplotenia areálu futbalového štadióna Helcmanovce
 9. Zmluva o dielo . – Hasičská zbrojnica Helcmanovce – stavebné úpravy
 10. Predaj pozemku - novovytvorená parcela č. C KN 154/3 – zastavaná plocha o výmere 283 m2 – Marekovi Vargovi a Ing. Bibiane Vargovej
 11. Rozpočtové opatrenie Obce Helcmanovce za rok 2018
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Helcmanovce, 24.10.2018

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce

Pridať komentár

Zvýraznené položky sú povinné.

Prehľad komentárov

 1. External artistic reactions, thermometers symphysis; staining. (afeuhelewuvi, 2.4.2019 5:57:09) Odpovedať

  http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> lxj.gbdw.helcmanovce.sk.kxa.tq http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/