Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Žiadateľ: Dušan Ondík, Revúca, časť Revúčka 224, 050 01

Predmet žiadosti: súhlas na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. CKN 3553/1 (druh: trvalé trávnaté pozemky) v k. ú. - Helcmanovce:

-         Osika v počte 7 ks

-         Breza v počte 11 ks

-         Hrab v počte 50 ks

Odôvodnenie žiadosti: vyčistenie a presvetlenie parcely

Žiadosť doručená: 27.01.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkov v uvedenom správnom konaní.

 

Adresa: Obec Helcmanovce

               055 63 Helcmanovce č. 161

e-mail. adresa: silvia.semanova@helcmanovce.sk