VZN do roku 2014

03-2011 - Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoc_h.pdf

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 112,8 kB |Súbor: 03-2011 - Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoc_h.pdf

VZN 03-2012 obce o určení výšky príspevku n_a činnosť školy a

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 109,4 kB |Súbor: VZN 03-2012 obce o určení výšky príspevku n_a činnosť školy a

VZN - 10-2008 - o používaní miestnych komuniká_cií na území obce

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 892,32 kB |Súbor: VZN - 10-2008 - o používaní miestnych komuniká_cií na území obce

VZN 01-2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plne_nie povinnej

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 95,4 kB |Súbor: VZN 01-2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plne_nie povinnej

VZN 01-2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prost_riedkov O

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 133,61 kB |Súbor: VZN 01-2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prost_riedkov O

VZN 02-2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia_ malými zdro

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 241,95 kB |Súbor: VZN 02-2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia_ malými zdro

VZN 02-2010 - o opatrovateľskej službe a v_ýške úhrady za posk

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 1,05 MB |Súbor: VZN 02-2010 - o opatrovateľskej službe a v_ýške úhrady za posk

VZN 02-2011, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepova_nie volebný

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 96,17 kB |Súbor: VZN 02-2011, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepova_nie volebný

VZN 02-2012 Obce Helcmanovce - zásady hospodárenia a_ nakladan

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 241,39 kB |Súbor: VZN 02-2012 Obce Helcmanovce - zásady hospodárenia a_ nakladan

VZN 03-2008 - o podmienkach držania psov.pdf

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 987,38 kB |Súbor: VZN 03-2008 - o podmienkach držania psov.pdf

VZN 04-2008 - Trhový poriadok.pdf

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 1,68 MB |Súbor: VZN 04-2008 - Trhový poriadok.pdf

VZN 04-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko_munál

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 180,32 kB |Súbor: VZN 04-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko_munál

VZN 05-2012 o podmienkach predaja, podávania a po_žívania alkoh

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 228,51 kB |Súbor: VZN 05-2012 o podmienkach predaja, podávania a po_žívania alkoh

VZN 5-2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania_ služie

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 1,39 MB |Súbor: VZN 5-2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania_ služie

VZN 06-2012 o určení času predaja v obchode a ča_su prevádzky s

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 118,07 kB |Súbor: VZN 06-2012 o určení času predaja v obchode a ča_su prevádzky s

VZN 6-2008 - o verejnom obstarávaní tovarov, služi_eb a prác.pdf

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 1 MB |Súbor: VZN 6-2008 - o verejnom obstarávaní tovarov, služi_eb a prác.pdf

VZN 07-2008 o podmienkach podnikania v obci.pdf

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 1,51 MB |Súbor: VZN 07-2008 o podmienkach podnikania v obci.pdf

VZN 09-2008 o verejnom poriadku a ochrane životného pr_ostredia

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 2,24 MB |Súbor: VZN 09-2008 o verejnom poriadku a ochrane životného pr_ostredia

VZN 12-2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pra_covné ú

1.2.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 181,4 kB |Súbor: VZN 12-2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pra_covné ú

VZN_cast_1o_nakladani_s_obecnymi_najomnymi_bytmi _v_obci_Helcman

21.4.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 152,87 kB |Počet stiahnutí: 967