POZVÁNKA 

  

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2016 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole vykonanej dňa 07.04.2016, 23.05.2016, 19.07.2016
 5. prenájom hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov DH Seľanka
 6. určenie výšky prenájmu hnuteľného majetku obce – dychových nástrojov pre DH Seľanka
 7. prenájom časti pozemku o výmere 432 m2, parc. č. CKN 1388/1 vo vlastníctve obce pre p. Vladimíra Gregu
 8. VZN obce č. 4/2016 - ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE HELCMANOVCE A ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE HELCMANOVCE
 9. Prípravné konanie – pozemkové úpravy v k.ú. Helcmanovce
 10. Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve s Mníškom nad Hnilcom
 11. Zmluva s B-NOVA, SNV – dodatok
 12. zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Helcmanovce
 13. voľba komisie pre občianske záležitosti
 14. prerokovanie platu starostu obce
 15. predaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – pozemok parc. č. C KN 4796/2 a parc. č. c KN 4796/1 v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
 16. Návrh cenníka pre používanie motorového vodidla KIA pre súkromné účely fyzických a právnických osôb
 17. Rôzne ( informácia o zákone 447/2015 – o miestnom poplatku za rozvoj )
 18. Diskusia
 19. Záver

 

Helcmanovce, 10.08.2016 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                        starostka obce