POZVÁNKA 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Dodatok č. 1 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Helcmanovce
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2016
  6. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2016
  7. Prijatie opatrení na nápravu nedostatkov k záverečnému účtu obce za rok 2016
  8. Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce č. -3 – 5/2017
  9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na II polrok 2017
  10. Príloha č. 4 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce.
  11. Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu
  12. Odpredaj novovytvorených nehnuteľností v katastrálnom území Helcmanovce : - pozemok parc. KN „C“ č.4772/10, druh : ostatné plochy, o výmere 9 m2 Anne Oskorypovej
  13. pozemok parc. KN „C“ č. 4772/9 druh : ostatné plochy, o výmere 6 m2,
  14. Vyhlásenie výberového konania na prenájom časti pozemku ( 400 m2) parcelné číslo C KN 1503 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 2655 m2, k. ú. Helcmanovce
  15. Otváracie hodiny – Miroslava Katonová Helcmanovce 299 – Potraviny
  16. Rôzne ( informácia Kamenárstvo Paradiso, 3. ročník memoriálu Michala Kuchára – nočný výstup na Kloptaň)
  17. Záver

 

                    Helcmanovce, 01.06.2017

                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                       starostka obce v.r.