POZVÁNKA 

 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  27.03.2017 (pondelok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ Helcmanovce
  5. Zmluva o dodávke elektriny medzi MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany a Obcou Helcmanovce, 055 63  Helcmanovce č. 161
  6. zrušenie uznesenia č. 138/2017 časť b) zo dňa 09.03.2017
  7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Helcmanovce za rok 2016
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Helcmanovce, 23.03.2017                                            Mgr. Blanka Vargová

                                                                                    starostka obce