POZVÁNKA   

             

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  12.07.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Pozemkové úpravy – sceľovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy v k.ú. Helcmanovce – extravilán obce
5. Zapojenie obce Helcmanovce do výzvy MŽP SR na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na „ Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov „ t.j. nákup kompostérov pre rodinné domy
6. zrušenie uznesenia č. 166/2017 zo dňa 21.06.2017
7.  Žiadosť Oskorypová – Hvizdoš
8. Výsledok výberového konania na prenájom časti pozemku C KN 1503 v k. ú. Helcmanovce
9. Rôzne ( informácia prevádzka Obce – Kuchyňa)
10. Záver
Helcmanovce, 07.07.2017
                                                                                                        Mgr. Blanka Vargová
                                                                                                          starostka obce