POZVÁNKA   

Vážený podielnik , podielnička!

Výbor Urbárskej spoločnosti  pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 02.03.2019 o 1300 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom: 

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2018
 4. Správa o plnení PSOL za rok 2018
 5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2018 a  rozpočet na rok 2019
 6. Správa dozornej rady za rok 2018
 7. Zmluva o pozemkovom spoločenstve
 8. Stanovy US
 9. Odsúhlasenie podielov
 10. Voľby
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                  Predseda US  VR