POZVÁNKkA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 06.02. 2019 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
  5. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
  6. Výzva „ Wifi pre teba “
  7. Archivácia
  8. Rôzne
  9. Záver

 

V Helcmanovciach, 30.01.2019

                                                                                            Tibor Theis

                                                                                            starosta obce