POZVÁNKkA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 16.01 2019 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
 5. Zriadenie komisie pre vyradenie majetku obce
 6. Delegovanie členov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ Helcmanovce
 7. Schválenie predsedov komisií pri OZ Helcmanovce a ich členov
 8. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Helcmanovce a Ing. Bibianou Vargovou a Marekom Vargom
 9. Zámenná zmluva medzi Obcou Helcmanovce a Antóniou Kozikowskou
 10. Rôzne
 11. Záver

 

V Helcmanovciach, 09.01.2019

                                                                                            Tibor Theis

                                                                                            starosta obce