POZVÁNKkA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú ustanovujúcu schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 10.12 2018 /v pondelok / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu, návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice  ustanovujúceho zasadnutia
 8. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v Zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta obce a ani zástupca starostu obce
 10. Zriadenie komisií
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Komunitný plán obce Helcmanovce
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2019
 14. Rôzne
 15. Záver

 

V Helcmanovciach, 22.11.2018 

Mgr. Blanka Vargová v.r.

     starostka obce