POZVÁNKkA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  31.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

  

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Protest prokurátora proti všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Helcmanovce č. 2/2011, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepovanie volebných plagátov v Obci Helcmanovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, KSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
 5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách
 6. Schválenie inventarizačnej komisie pre rok 2018
 7. Zmluva o dielo s firmou EXIMAX, s.r.o. – Doplnenie prvkov detského ihriska v ZŠsMŠ Helcmanovce
 8. Zmluva o dielo – Miroslav Lacko - Rekonštrukcia oplotenia areálu futbalového štadióna Helcmanovce
 9. Zmluva o dielo . – Hasičská zbrojnica Helcmanovce – stavebné úpravy
 10. Predaj pozemku - novovytvorená parcela č. C KN 154/3 – zastavaná plocha o výmere 283 m2 – Marekovi Vargovi a Ing. Bibiane Vargovej
 11. Rozpočtové opatrenie Obce Helcmanovce za rok 2018
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Helcmanovce, 24.10.2018

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce