POZVÁNKkA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  27.08.2018 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

  

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia o postupe prípravných prác na obecnom vodovode
  5. Zmluva o dielo na rekonštrukciu chodníkov v obci
  6. Kolumbárium – určenie ceny za urnové miesto
  7. Žiadosť p. Kozikowskej o zámenu pozemkov
  8. Rôzne ( ochrana osobných údajov, VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce)
  9. Záver

 

 

Helcmanovce, 21.08.2018

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce