POZVÁNKkA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  24.07.2018 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

  

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Dodatok č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 25.05.2016 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2016.
  5. Nájomná zmluva s KSK-SSC – chodník
  6. Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku - parc. KN „C“ č. 444 , druh: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 zapísaného na LV č. 785 pre kat. územie Helcmanovce
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 Helcmanovce, 19.07.2018 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce