POZVÁNKkA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  28.06.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Správa hlavného kontrolóra obce Helcmanovce o výsledku kontrol za I. polrok 2018
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2017
  6. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2017
  7. VZN č. 1/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce-Helcmanovce
  8. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Helcmanovce pre volebné obdobie 2018 – 2022 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3)
  9. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Helcmanovce pre volebné obdobie 2018 – 2022 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i)
  10. Nájomná zmluva s Urbárskou spoločnosťou – pasienkové spoločenstvo Helcmanovce č. 161 – prenájom časti parcely  KN C 153/1 o výmere 30 m2 v k. ú. Helcmanovce evidovanej na LV č. 1 vo vlastníctve obce
  11. Vyradenie majetku – prívesný vozík
  12. Zrušenie uznesenia OZ Helcmanovce zo dňa 23.05.2018 č. 21/2018
  13. Schválenie úveru na „ Rekonštrukciu chodníkov – obce Helcmanovce“
  14. Úprava rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2018
  15. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach
  16. Rôzne
  17. Záver

 

Helcmanovce, 22.06.2018

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce