POZVÁNKkA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  14.03.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Ocenenie bezpríspevkovej darkyne krvi
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2018 a roky 2019-2020
 6. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2018 a roky 2019-2020
 7. Príloha č. 6 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce
 8. Poplatok za zverejnenie oznamu, inzerátu ... v obecných novinách a na webovej stránke obce Helcmanovce
 9. Voľba zástupcu starostu obce Helcmanovce
 10. Zmluva o zriadení vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice
 11. Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 12. Žiadosť p. Antónie Kozikowskej, Helcmanovce č. 508 o zámenu nehnuteľností – CKN 161  a 4903/1 vo vlastníctve obce za C KN 183/7 vo vlastníctve žiadateľky
 13. Žiadosť p. Mareka Vargu, Helcmanovce č. 167 o odkúpenie obecného pozemku C KN 153/4
 14. Oprava chodníkov v obci Helcmanovce
 15. Rôzne
 16. Záver

 

Helcmanovce, 08.03.2018

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce