POZVÁNKA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.05.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Zrušenie zástupcu obce Helcmanovce do Rady školy pri ZŠsMŠ v Helcmanovciach – Lukáša Bodnára
  5. Delegovanie nového zástupcu obce Helcmanovce do Rady školy pri ZŠsMŠ v Helcmanovciach
  6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Helcmanovce
  7. Úver na rekonštrukciu chodníkov v obci
  8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úveru na rekonštrukciu chodníkov
  9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
  10. Komunitný plán obce Helcmanovce
  11. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku KN ,,E” č. 3825 o výmere 4137 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty nachádzajúcom sa v k. ú. Helcmanovce, na LV č. 760
  12. Informácia – búracie práce s.č. 163 ( budova starého MNV)
  13. Žiadosť Urbárskej spoločnosti Helcmanovce o prenájom časti pozemku parc. číslo C KN 153/1, ktorá je vo vlastníctve Obce Helcmanovce na LV č. 1
  14. Žiadosť Občianskeho združenia – Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce o vybudovanie stanovišťa náučného banského chodníka na pozemku, ktorého spoluvlastníkom je Obec Helcmanovce
  15. Žiadosť Mareka Vargu a Ing. Bibiany Vargovej o odkúpenie časti pozemku parc. č. C KN 154/1, ktorého vlastníkom je Obec Helcmanovce
  16. Informácia o postupe prípravných prác pre projekt vybudovania vodovodu v obci
  17. Rôzne ( výzva na vodozádržné opatrenia ( v intraviláne obcí) , poukaz WIFI4EU, GPS, rekonštrukcia osvetlenia)
  18. Záver

 

Helcmanovce, 17.05.2018 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce