POZVÁNKA   

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  13.12.2017 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií zriadených pri OZ Helcmanovce
 5. Výročná správa obce Helcmanovce za konsolidovaný celok za rok 2016
 6. Príloha č. 5 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č.3 /2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 4 /2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Helcmanovce
 9. Zásady odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ Helcmanovce
 10. Správa o výsledku kontról HK vykonaných podľa plánu kontrol za II. polrok 2017
 11. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
 12. DHZO – menovanie veliteľa DHZO, členov hasičských jednotiek DHZO a  preventivára obce
 13. Voľba prísediacich na súde
 14. Rôzne ( kamenárstvo Paradiso, kuchyňa, žiadosť – Antónia Kozikowská).
 15. Záver

 

Helcmanovce, 08.12.2017

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                                  starostka obce