POZVÁNKA   

            

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2017 (utorok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Školský učebný plán na školský rok 2017/2018
 5. Čerpanie rezervného fondu
 6. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov obce k 30.09.2017
 7. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
 8. Zásady obce Helcmanovce, ktorými sa upravuje postup pri podávaní ,vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií občanov a organizácií v podmienkach samosprávy obce Helcmanovce
 9. Kúpa auta - valník
 10. B – Nova – rozšírenie skládky Kúdelník II.
 11. Municipálny úver
 12. Schválenie inventarizačnej komisie pre rok 2017
 13. Rôzne ( žiadosť – Antónia Kozikowská , žiadosť Judita Pušková, žiadosť Jozef Čollák, sťažnosť Žofia Katonová, Občianské združenie - Bansko-robotnícky spolok, cesta Novák, Silské, Vančíková, územný plán obce,).
 14. Záver

 

Helcmanovce, 5.10.2017

                                                                               Mgr. Blanka Vargová

                                                                                    starostka obce