POZVÁNKA   

              Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 12.07.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Pozemkové úpravy – sceľovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy v k.ú. Helcmanovce – extravilán obce
  5. Zapojenie obce Helcmanovce do výzvy MŽP SR na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na „ Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov „ t.j. nákup kompostérov pre rodinné domy
  6. zrušenie uznesenia č. 166/2017 zo dňa 21.06.2017
  7. Žiadosť Oskorypová – Hvizdoš
  8. Výsledok výberového konania na prenájom časti pozemku C KN 1503 v k. ú. Helcmanovce
  9. Rôzne ( informácia prevádzka Obce – Kuchyňa)
  10. Záver

 

Helcmanovce, 07.07.2017

                                                                               Mgr. Blanka Vargová

                                                                                    starostka obce