POZVÁNKA   

            

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.08.2017 (pondelok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Predloženie žiadosti s názvom „ Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Helcmanovce“ v rámci výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017, na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR.
  5. Rôzne ( žiadosť – Antónia Kozikowská o zámenu pozemku registra C KN č. 183/7 za pozemok vo vlastníctve obce Helcmanovce registra C KN č. 161).
  6. Záver

 

Helcmanovce, 10.08.2017

                                                                               Mgr. Blanka Vargová

                                                                                    starostka obce