POZVÁNKA   

    

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  21.06.2017 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. zrušenie uznesenia č. 159/2017 zo dňa 07.06.2017
  5. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pod názvom – „Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce“ 
  6. Rôzne ( Žiadosť DH Seľanka – používanie erbu obce na rovnošatách )
  7. Záver

 

Helcmanovce, 17.06.2017                                             Mgr. Blanka Vargová

                                                                                    starostka obce