POZVÁNKA 

  

     Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  09.03.2017 (štvrtok ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN Obce Helcmanovce č. 1/2017  o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
 5. VZN Obce Helcmanovce č. 2/2017  o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov v katastrálnom území obce Helcmanovce
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2017 a roky 2018-2019
 7. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2017 a roky 2018-2019
 8. Prevod pozemku v k.ú. Helcmanovce parcelne číslo C KN 4840/2 – lesné pozemky o výmere 2425 m2 ( Cesta Za Pastirňu)
 9. Zmluva o zriadení vecného bremena – záber vecného bremena pre zaťaženú nehnuteľnosť  v zmysle GP z parcely č. C KN 4894/2 vo výmere 8m2 - výustný objekt – Zberný dvor Helcmanovce
 10. Kamerový systém v obci
 11. Výzva na zníženie energetickej náročnosti budov – nenávratný finančný príspevok – operačný program „ Kvalita životného prostredia “
 12. Žiadosť p. Anny Oskorypovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Helcmanovce parcelné číslo C KN – 4772/1
 13. Žiadosť o finančnú výpomoc - Fedor Smoľar
 14. Rôzne ( výzva  protipovodňové úpravy, výzva na rekonštrukciu budov DHZ )
 15. Záver

 

Helcmanovce, 03.03.2017                                             Mgr. Blanka Vargová

                                                                                    starostka obce