POZVÁNKA 

  

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  07.12.2016 (streda ) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
 6. VZN č. 6 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Helcmanovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov  vo vlastníctve obce Helcmanovce a o zriadení vecného bremena
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2017
 8. Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 9. Zmluva o nájme nebytových priestorov - DH Seľanka
 10. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – Ing. Mikuláš Lenďák
 11. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – FK Slovan Helcmanovce
 12. Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – MEDI-PRA, s.r.o.
 13. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve , uzatvorenej s nájomcom – Marcela Nalevanková
 14. Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej s nájomcom – Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce
 15. Výročná správa obce Helcmanovce za rok 2015
 16. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly na mieste dňa 17.10.2016 a 15.11.2016
 17. Odmena zástupcovi starostu obce
 18. Voľba člena redakčnej rady
 19. Rôzne ( informácia – Ekodvor, informácia vodovod, informácia strecha na DS )
 20. Diskusia
 21. Záver

   

  Helcmanovce, 30.11.2016

   

   

                                                                                                        Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                          starostka obce