POZVÁNKA 

  

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 24 .10.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a informácia o prijatých opatreniach
 5. Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
 7. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce
 8. Školský vzdelávací program Dúha detstva a Školský vzdelávací program Harmónia pohybu a slova.
 9. Úprava rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016
 10. Určenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2016
 11. Projekt Elena
 12. Rôzne (pripravované Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 6/2016 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Helcmanovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Helcmanovce a o zriadení vecného bremena, informácia o Ekodvore )
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Helcmanovce, 19.10.2016

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                        starostka obce