POZVÁNKA 

  

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. oprava strechy Domu smútku
  5. zateplenie vrátnice na Ekodvore
  6. Prevádzka obce Helcmanovce – Kuchyňa – cenník poskytovaných služieb
  7. Rôzne ( osvetlenie Horb, projekt Elena, pozemkové úpravy )
  8. Diskusia
  9. Záver

 

Helcmanovce, 31.08.2016

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                        starostka obce