POZVÁNKA 

  

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  20.06.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
 5. Záverečný účet obce za rok 2015
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II .polrok 2016
 7. Zmluva o budúcej zmluve s VSD, a.s. Košice
 8. Programový rozpočet obce – neuplatňovanie programu obce
 9. Zmena uznesenia OZ č. 143/2015
 10. Rôzne  ( informácia pozemok- predaj pozemku  v k.ú. Prakovce, nájomné zmluvy, kultúrne akcie II. polrok 2016)
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Helcmanovce, 13.06.2016 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                        starostka obce