POZVÁNKA 

     Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.05.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN obce Helcmanovce č. 03/2016 o odpadoch
 5. Predĺženie nájmov bytov v 7 bj. Helcmanovce č. 166
 6. Výročná správa obce Helcmanovce za rok 2014
 7. Zmluva o budúcej zmluve s obcou Mníšek nad Hnilcom
 8. Členovia škodovej komisie
 9. Schválenie členov DHZ obce Helcmanovce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Helcmanovce, 17.05.2016

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová v.r.

                                                                           starostka obce