P O Z V Á N K A

Vážený podielnik , podielnička!

               Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.03.2012 o 1300 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2011
  4. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2011 a predbežný rozpočet na rok 2012
  5. Správa dozornej rady za rok 2011
  6. Odsúhlasenie podielov
  7. Právna subjektivita a stanovy US
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                Predseda US