POZVÁNKA

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  25.11.2015 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
 5. VZN č. 08 – o poskytovaní opatrovateľskej služby
 6. Informácia o zakúpení služobného motorového vozidla Kia
 7. Určenie inventariznej komisie na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015
 8. Protokol a záznam hlavného kontrolóra obce Helcmanovce o výsledku kontroly
 9. Osvetlenie Horb
 10. Informácia o záchranných prácach pri likvidácii nebezpečného odpadu
 11. Informácia o návrhu  rozpočtu verejnej správy pre rok 2016-2018
 12. Schválenie stratégie CLLD MAS – Hnilec
 13. Petícia občanov obce – autobusová zastávka
 14. Rôzne ( informácia o pohľadávkach obce Helcmanovce , vianočné trhy, 

   v Helcmanovciach, 18.11.2015

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                           starostka obce