POZVÁNKA

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2015 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN č. 04 – o sťažnostiach
 5. VZN č. 05 – o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
 6.                                  na území obce Helcmanovce
 7. VZN č. 06 - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 8. VZN č. 07 - Trhový poriadok
 9. Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku Domu smútku a pohrebiska Helcmanovce, ktorý bol schválený RÚVZ v SNV dňa 19.10.2007
 10. Príloha č.2 pre rok 2015 k VZN obce Helcmanovce č. 03/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce
 11. Žiadosť o úver na Ekodvor Helcmanovce
 12. Rôzne ( petícia za zriadenie autobusovej zastávky, informácia – Ekodvor)
 13. Diskusia
 14. Záver
 15. Helcmanovce, 22.09.2015

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                         starostka obce