POZVÁNKA

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  30.07.2015 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Odpredaj majetku obce - Osobný automobil Fábia combi GL- 105 AI
 5. Strecha - požiarna zbrojnica - informácia
 6. Zmluva o nájme pozemku - parcelné číslo C KN161 , výmera 32m2
 7. Žiadosť o finančnú podporu - Fedor Smoľar 
 8. Žiadosť o prenájom časti pozemku C KN 4772/1 - Tomáš Eližér 
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver
 12. Helcmanovce, 28.07.2015

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                         starostka obce