P O Z V Á N K A

Vážený podielnik , podielnička!

Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2016 o 1300 hod. v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2015
  4. Správa o plnení PSOL za rok 2015
  5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2015 a  rozpočet na rok 2016
  6. Správa dozornej rady za rok 2015
  7. Odsúhlasenie podielov
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                 Predseda US

 

Prezentácia podielnikov od 1200 – 1300 hod.