POZVÁNKA

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2015 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Plán hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce
  5. Dodatok k VZN obce Helcmanovce č. 04/2012
  6. VZN č. 09 /2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Helcmanovce Prevádzkový poriadok p o h r e b i s k a
  7. Rôzne ( kamerový systém)
  8. Diskusia
  9. Záver

 

Helcmanovce, 10.12.2015

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                         starostka obce v.r.