POZVÁNKA

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  26.06.2015 (piatok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadaní komisií pri OZ Helcmanovce
 5. Vzdanie sa mandátu poslanca a člena komisie pre výstavbu a životné prostredie
 6. Zloženie sľubu náhradníka na uvolnený mandát poslanca OZ
 7. Doplnenie člena komisie pre výstavbu a životné prostredie a člena komisie pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku
 8. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2014
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k záverečnému účtu obce za rok 2014
 10. Priamy predaj nehnuteľného majetku obce – pozemku v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
 11. Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Helcmanovce – parcela č. C KN- 154/1, parcela č. C KN – 154/2 a budova s. č. 163 (bývalé MNV) postavená na parcele č. C KN 154/1
 12. Zmluva o budúcej zmuve s fi Jota s.r.o. Košice
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na II. polrok 2015
 14. Riešenie mimoriadnej situácie zo dňa 14.06.2015 – odvoz nebezpečného odpadu - eternit
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

Helcmanovce, 22.06.2015

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                         starostka obce