P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2012 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom: 

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce

4. Úprava rozpočtu obce za rok 2012

5. VZN obce Helcmanovce č.4-2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. VZN obce Helcmanovce č. 5-2012  o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce   Helcmanovce

7. VZN obce Helcmanovce č. 6-2012  o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Helcmanovce

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 

V Helcmanovciach, dňa 4.12.2012

 

 

 

                                                                                                                                Tibor Theis

                                                                                                      starosta obce  v.r.