P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2012 (piatok) o 16.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom: 

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce

4. Záverečný účet obce za rok 2011

5. VZN obce Helcmanovce - o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

 

V Helcmanovciach, dňa 10.10.2012

 

 

 

                                                                                                                                Tibor Theis

                                                                                                      starosta obce  v.r.