P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2013 (utorok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom: 

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014-2015

5. Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2013 a následujúce obdobie rokov 2014-2015

6. VZN obce Helcmanovce č. 1-2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi v obci Helcmanovce

7. VZN obce Helcmanovce č. 2-2013 o tvorbe a použití fondu prevádzky, udržby a opráv nájomných bytov vo vlastnictve obce Helcmanovce

8. VZN obce Helcmanovce č. 3-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

V Helcmanovciach, dňa 9.05.2013

 

 

 

                                                                                                                                Tibor Theis

                                                                                                      starosta obce  v.r.