UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!!

Upozorňujeme občanov, že kopaná resp. vrtaná studňa  zmysle zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je vodná stavba a vyžaduje si stavebné povolenie.Realizácia studne resp. vrtu bez stavebného povolenia je považovaná za priestupok ( § 105 stavebného zákona ) a môže byť uložená sankcia stavebníkovi i dodávateľovi prác u fyzických osôb až do výšky 33.196,12 € a u právnických osôb až do výšky 165.980,61 €.