P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2012 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Informácia z pracovného zasadnutia OZ Helcmanovce
 4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
 5. Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za rok 2011
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2012 a  roky 2013-2014 
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k Záverečnému účtu obce za rok 2011
 8. Správa o hospodárení obce – záverečný účet obce za rok 2011
 9. Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2012 a roky 2013 - 2014
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

V Helcmanovciach, dňa 07.06.2012

 

 

 

                                                                                                                                Tibor Theis

                                                                                                      starosta obce  v.r.