P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2012 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
  4. Rozpočet obce na rok 2012
  5. VZN obce č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Helcmanovce
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

 

V Helcmanovciach, dňa 09.03.2012

 

 

 

                                                                                                                                Tibor Theis

                                                                                                      starosta obce  v.r.