P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2011 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ
  5. VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Helcmanovce na rok 2012
  6. VZN, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepovanie volebných plagátov v obci Helcmanovce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, KSK, orgánov samosprávy obce  a pri konaní referenda
  7. Dodatok č. 2  o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Helcmanovce
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Návrh na uznesenie
  11. ZáverV Helcmanovciach, dňa 08. 12. 2011


Tibor Theis 
starosta obce