Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Helcmanovce


Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach  v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 269/2013 zo dňa 23. 09. 2013 vyhlasuje termín konania voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Helcmanovce  na deň 21.10.2013 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Helcmanovciach  v rámci programu zasadnutia OZ v Helcmanovciach.


Náležitosti prihlášok uchádzačov:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Helcmanovce  osobne odovzdá alebo zašle poštou písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 18.10. 2013 do 13.00 hod. na adresu: Obecný úrad, 055 63  Helcmanovce č. 161,  v zalepenej obálke s označením "Voľba hlavného kontrolóra obce Helcmanovce  - neotvárať"


Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:


1. Kvalifikačné predpoklady

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- min. 5 - ročná odborná prax v samospráve  
- bezúhonnosť
- znalosť základných legislatívnych noriem samosprávy

2. Písomná prihláška musí obsahovať:

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- životopis uchádzača
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra.

 3. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je 0,2 úväzku ( 5 hodín týždenne ).

 

Helcmanovce, 25.09.2013

Tibor Theis

starosta obce