P O Z V Á N K A

    

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  30.03.2016 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. VZN obce Helcmanovce č. 02/2016 o miestnom referende
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018
  6. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2016 a roky 2017-2018
  7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

 

Helcmanovce, 23.03.2016

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                        starostka obce