P O Z V Á N K A

     Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 29.02.2016 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN obce Helcmanovce č. 01/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej     školskej dochádzky v základnej škole
 5. Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Helcmanovce
 6. Plán hrobových miest
 7. PHSR a vyhodnotenie
 8. Podpis zmluvy o budúcej zmluve s OZV – ENVIPAK a.s.
 9. Projekt ELENA
 10. Verejné obstarávanie na média – plyn a elektrická energia
 11. Cesta „ ZA PASTIRŇOU“
 12. Služby – nákladné auto KIA
 13. Príloha č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

Helcmanovce, 23.02.2016

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                         starostka obce v.r.