P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  26.05.2015 (utorok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ. 

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií OZ
 5. VZN č. 02/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 6.        na území obce Helcmanovce
 7. VZN č. 03/2015 obce o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp.
 8. Nájomné zmluvy FK Slovan Helcmanovce, hudobná skupina Pasia, DH Seľanka
 9. Predaj nehnuteľného majetku - pozemku parcelne číslo C KN 4796/1, 2 v k. ú. Prakovce vo vlastníctve obce Helcmanovce
 10. Denný stacionár pre seniorov
 11. Kúpa osobného automobilu
 12. Rôzne ( osvetlenie Horb, nová pamätná tabuľa k pamätníku padlých v 1 a 2 svetovej vojne, výberové konanie na riaditeľa ZŠsMŠ Helcmanovce
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Helcmanovce, 21.05.2015

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

 

                                                                                                           starostka obce