P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.03.2015 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vzdanie sa mandátu poslanca, predsedu a člena komisie pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku
 5. Zloženie sľubu náhradníka na uvolnený mandát poslanca OZ
 6. Voľba predsedu a člena komisie pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku
 7. Schválenie VZN č. 01/2015 obce Helcmanovce o niektorých podmienkach držania psov na území obce Helcmanovce
 8. Zapojenie sa do národného projektu „Dátové centrum obcí a miest (DCOM) – DEUS – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska „
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2015 a roky 2016-2017
 10. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2015 a roky 2016-2017
 11. Rôzne ( informácia o PHSR, informácia o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MFSR na opravu strechy DS)
 12. Diskusia
 13. Záver

Helcmanovce, 18.03.2015

 

                                                                                                      Mgr. Blanka Vargová

                                                                                                           starostka obce  v.r.