P O Z V Á N K A

Vážený podielnik , podielnička!

              Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2015 o 13.00 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

 

1.      Otvorenie

2.      Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2014

4.      Správa o plnení LHP za rok 2014

5.      Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2014 a  rozpočet na rok 2015

6.      Správa dozornej rady za rok 2014

7.      Odsúhlasenie podielov

8.      Diskusia

9.      Návrh na uznesenie

10.  Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                  Predseda US