P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2015 (utorok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Etický kódex volených predstaviteľov obce Helcmanovce
 5. Náplň práce komisií OZ obce Helcmanovce
 6. Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu OZ obce Helcamnovce
 7. Voľba členov komisií pri OZ Helcmanovce
 8. Schválenie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Helcmanovce
 9. Informácia o postupe prác na projekte „Ekodvor Helcmanovce“
 10. Dodatok č. 1 k VZN Obce Helcmanovce č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Helcmanovce
 11. Návrh cenníka pre používanie motorového vodidla KIA pre súkromné účely fyzických a právnických osôb
 12. Návrh rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2015 a viacročného rozpočtu pre roky 2016 a 2017
 13. Rôzne ( inf. o úveroch obce, výzvy – MF SR, Open Door, informácia o projekte DCOM)
 14. Diskusia
 15. ZáverV Helcmanovciach, dňa 13.02. 2015


Blanka Vargová
starosta obce