P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2015 (piatok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
  4. Obecné noviny
  5. Rôzne
  6. ZáverV Helcmanovciach, dňa 27.01. 2015


Blanka Vargová
starosta obce