P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2014 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ.
  4. Informácia o investičných plánoch Obce Helcmanovce na rok 2014
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Helcmanovce na rok 2014 a viacročného rozpočtu na roky 2016-2016
  6. Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2014 a roky 2015-2016
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. ZáverV Helcmanovciach, dňa 28.05. 2014


Tibor Theis 
starosta obce